ANSATTE

DSC_0615.JPG

Tommy Sønsterud

Daglig leder/fjelloppsyn
Mobiltelefon: 958 44 283
e-post: tommy.sonsterud@fjellstyrene.no

DSC_05921.jpg

Elise Lyftingsmo

Sekretær/Fjelloppsyn
Mobiltelefon: 902 34 680
e-post: elise.lyftingsmo@fjellstyrene.no

DSC_0659.JPG

Jon Nørstebø

Fjelloppsyn
Mobiltelefon: 915 16 679
 


Administrasjonen har ansvaret for fjellstyrets daglige virksomhet og omsetning, som for eksempel informasjon, salg av fiskekort, småviltjakt, villreinjakt, elg- og hjortejakt, og utleie av hytter og buer.     

Ute i fjellet har også fjelloppsynet mange og forskjellige oppgaver å ta seg av: informasjon og veiledning til brukere av allmenningene, vedlikehold og oppdatering av informasjon på oppslagstavler, tilrettelegging for friluftsliv, tilsyn og vedlikehold av hytter, buer og campingplasser, restaurering av hytter og buer, søppelhåndtering, utsetting av settefisk, prøvefiske, stamfiske og rogntaking, oppsyn og kontroll av jegere og fiskere, o.s.v. I tillegg driver fjelloppsynet med registrering av villrein, rovdyr, rovfugler og moskus for Statens naturopsyn. 

Fjellstyret


Medlemmer:  

 • Jann Erik Dalum, leder                        
 • Marit Rolstad, nestleder  
 • Per Holseth    
 • Einar Utgaard  
 • Hanne Alstrup Velure   

Varamedlemmer:

 • Wenche Holløkken
 • Kari Selsjord
 • Elin Randi Johnson
 • Per Inge Skotte
 • Kristin Nyhagen

Fjellstyremedlemmene velges av kommunestyret, og funksjonstiden er 4 år. Fjellstyremedlemmer og personlige varamedlemmer for perioden 2015-2019 er:

  Leder av fjellstyret, Jann Erik Dalum har telefonnummer: 481 10 993

  FJELLSTYRETS OPPGAVER

  I Norge er det 94 fjellstyrer, og disse fjellstyrene forvalter størsteparten av de høyereliggende skog- og fjelmrådene i Sør- og Midt-Norge. 

  Lesja fjellstyre forvalter bruksretter i Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning i Lesja kommune.Statsallmenningene i Lesja utgjør 70 % av arealet i kommunen som er på 2257 km2. Dalsida statsallmenning er en del av Dovrefjell, og er ca. 1030 km2. Lordalen statsallmenning er en del av Reinheimen, og er ca. 570 km2.

  Viktige bruksretter er fiske, jakt, fangst, beiting og seterdrift. Statskog forvalter de andre grunneierrettene i statsallmenningene.

  Fjellstyrets viktigste oppgave er å forvalte bruksrettene i statsallmenningene til beste for de med bruksrett og allmennheten. Fjellstyrets forvaltning av bruksrettene i statsallmenningene skal skje på en måte som tar hensyn til naturvern- og friluftsinteressene, og fremmer næringslivet i bygda.

  Lesja fjellstyre har en omsetning på ca 3 millioner kroner pr. år, og inntektene kommer først og fremst fra salg av jakt- og fiskekort, utleie av hytter og naust, festeinntekter, refusjon av oppsynsutgifter og erstatninge