Villrein

Dalsida statsallmenning er en del av Snøhetta villreinområde, og i Lordalen statsallmenning en del av Reinheimen villreinområde (tidligere Ottadalen Nord). Snøhetta villreinområde er delt i Snøhetta Øst og Vest. Fjellstyret har årlig 450 til 500 fellingstillatelser. Rundt 50 % går til utenbygdsboende. Fellingsprosenten ligger på 50 %.

P1000464.jpg

Informasjon om villreinområdene finner du på www.villrein.no

Jaktlag

Det er mulig å danne jaktlag på inntil 3 personer. Alle medlemmene på laget må ha fått tildelt jakt, unntatt jegere under 18 år. Laget kan bestå av både innenbygdsboende og utenbygdsboende.

Opplæringsjakt

Jeger under 18 år må ha følge med tilsynsperson. Tilsynspersonen kan bære våpen etter avtale med fjellstyret. Benyttes det kun et våpen skal tilsynspersonen ha bestått skyteprøve med det aktuelle våpenet. Ellers gjelder de samme kravene som for andre.

I tillegg kommer et trekningsgebyr på kr 100,- pr. kort.

I tillegg kommer et trekningsgebyr på kr 100,- pr. kort.

Priser

 

Rekruttering

Alle innenbygdsboende førstegangsjegere under 20 år kan få tilbud om et gratis jaktkort på villrein. I tillegg trekkes det ut 10 utenbygdsboende ungdommer under 22 år som får tilbud om reinsjakt i tre år.

Søknad

Utenbygdsboende søker via inatur.no.

Innenbygdsboende søker direkte til fjellstyret på eget søknadskjema.

Elg og hjort

IMG_2462.JPG

Det er 2 ledige jaktfelt på elg og hjort i Lordalen i 2018. 

Ledige jaktfelt legges ut på inatur.no

Grunnavgift for elg:   3 100,- pr. dyr.
Grunnavgift for hjort:  1 500,- pr. dyr.

Kilopris for elg og hjort: 70,- pr. kg. Halv pris for elgkalv under 50 kg og hjortekalv under 25 kg. Grunnavgiften trekkes fra oppgjøret for felte dyr. I tillegg kommer kommunal fellingsavgift.

Jaktlagets medlemmer må siste året har vært bosatt i Norge. For at et jaktlag skal telle som innenbygdsboende må mer enn 50 % av lagets medlemmer være bosatt i Lesja kommune.

Jaktlaget skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund.

 

Jaktfelt

Dalsida: Hele Dalsida statsallmenning. Normal kvote er 4 elg og 3 hjort.

Lordalen Nord: Lordalen statsallmenning nord for Lora elv

Lordalen Sør: Lordalen statsallmenning sør for Lora elv. Dette jaktfeltet er delt i 2 jaktperioder A og B.

 

 

.

Rådyr

Det er lite rådyr i Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning, og det er de siste årene bare felt noen få dyr.

I rådyrjakta er Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning 2 jaktfelt.

Fjellstyret har vanligvis en kvote på 10 frie dyr, 5 på hvert jaktfelt. 4 av de 10 frie dyrene selges som bukkekort, 2 på hvert jaktfelt.

Bukkekort 10.08. – 24.09.:500,-
Fritt dyr25.09. - 23.12.:400,-

Hvis det ikke blir felt dyr i bukkejakta, gjelder bukkekortet som fritt dyr fram til 23.12.

Hver enkelt jeger SKAL ha tilgang på ettersøkshund/avtale.

Rovvilt

Lisensjakt på jerv, bjørn, ulv og kvotejakt på gaupe krever rettighetshavers tillatelse. Alle som har løst jaktkort på statsallmenningene har denne. Andre kan få dette ved henvendelse til fjellstyrekontoret.