Fastsetting av kvote for rype

Årets taksering er unnagjort og kvoter skal settes.

Resultatet er en bra tetthet av fugl, men en dårlig kylling produksjon.

Årets resultat er over forventningene når det gjelder tetthet. Det var bra med stamfugl (voksen rype) i vår, noe vi og ser igjen i takseringen. Tettheten og produksjonen er høyere i Lesja enn i andre naboområder. Dette kan tolkes dithen at vi får betalt for de restriksjonene vi har på jakta tidlig i sesongen. I 2018 førte været til at første delen av jakta ble lite utnyttet. Tidlig snøfall førte til at rypa flokket seg og ble vanskelig å jakte på.

Snø og kaldt vær i månedsskifte juni/juli medførte at kullene ble sterkt redusert og at en del ryper la om igjen. I enkelte områder var kyllingene små under taksering. Tettheten av voksenfugl har økt jamnt siden det ble gjort egne beregninger på dette i fra 2015. Det er bestanden av voksen fugl som legger grunnlaget for neste års produksjon. For å verne om stamfuglen bør en ha et begrenset uttak i høst, da andelen kyllinger er lav, samtidig som at en del av de trolig vil kunne bukke under i løpet av vinteren pga størrelse.

Fra rypeforvaltningsprosjektet så ble det anbefalt å ikke ha et uttak høyere enn 15 %, samt at en bør vurdere fredning ved lavere kyllingproduksjon enn 2,5. Ved en produksjon på 2,5 kyllinger er det beregnet at bestanden vil holde seg stabil til neste år.

Kvoteforslag.

Med hjemmel i fjellovens § 23. fastsettes følgende kvoter og jakttid for li- og fjellrype:

Begrenset periode: 20.9-09.10 Periode kvote på 5 ryper/jeger. Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Innenbygdsboende: Jakttid 20/9-9.10. Kvote 1/dag, Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Snarefangst innenbygdsboende: 1.1 – 28.2 Periodekvote 5 ryper/jeger, Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Det åpnes ikke for jakt på lirype fra 10. oktober.

Åpning av egen jakt på fjellrype fra 1. november vurderes i egen sak på neste møte.

Det forhåndsvarsles med dette om følgende forslag til reguleringer av rypejakta 2019 med frist til 13. september for uttale. Merknader sendes til mailto:lesja@fjellstyrene.no

Rypetakst 2019.jpg
Tommy Sønsterud