FJELLSTYRET


Medlemmer:  

  • Jann Erik Dalum, leder

  • Marit Rolstad, nestleder

  • Per Holseth

  • Einar Utgaard

  • Hanne Alstrup Velure

Varamedlemmer:

  • Wenche Holløkken

  • Kari Selsjord

  • Elin Randi Johnson

  • Per Inge Skotte

  • Kristin Nyhagen

Fjellstyremedlemmene velges av kommunestyret, og funksjonstiden er 4 år. Fjellstyremedlemmer og personlige varamedlemmer for perioden 2015-2019 er:

Leder av fjellstyret, Jann Erik Dalum har telefonnummer: 481 10 993

FJELLSTYRETS OPPGAVER

I Norge er det 94 fjellstyrer, og disse fjellstyrene forvalter størsteparten av de høyereliggende skog- og fjelmrådene i Sør- og Midt-Norge. 

Lesja fjellstyre forvalter bruksretter i Dalsida statsallmenning og Lordalen statsallmenning i Lesja kommune.Statsallmenningene i Lesja utgjør 70 % av arealet i kommunen som er på 2257 km2. Dalsida statsallmenning er en del av Dovrefjell, og er ca. 1030 km2. Lordalen statsallmenning er en del av Reinheimen, og er ca. 570 km2.

Viktige bruksretter er fiske, jakt, fangst, beiting og seterdrift. Statskog forvalter de andre grunneierrettene i statsallmenningene.

Fjellstyrets viktigste oppgave er å forvalte bruksrettene i statsallmenningene til beste for de med bruksrett og allmennheten. Fjellstyrets forvaltning av bruksrettene i statsallmenningene skal skje på en måte som tar hensyn til naturvern- og friluftsinteressene, og fremmer næringslivet i bygda.

Lesja fjellstyre har en omsetning på ca 3 millioner kroner pr. år, og inntektene kommer først og fremst fra salg av jakt- og fiskekort, utleie av hytter og naust, festeinntekter, refusjon av oppsynsutgifter og erstatninge