Jun
25
10:00 AM10:00

FJELLSTYREMØTE 26. JUNI MED BEFARING

Saksliste:

SAK   24/2018:           GJENOPPFØRING AV GEITHUS/STALL –
                                       HÅDI 156/1/252 – REINDØL
SAK   25/2018:           GEITER PÅ REINDØL
SAK   26/2018:           SØKNAD OM TILLEGGSJORD BELLE 156/1/385 –
                                       NEDRE REINDØL
SAK   27/2018:           NY FJELLSTYREBU I SVARTDALSLIE
SAK   28/2018:           KVOTEFORDELING – ELG OG HJORT
SAK   29/2018:           TILSKUDD TIL NÆRINGSFORMÅL
SAK   30/2018            TILSKUDD TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL
SAK   31/2018:           LESJA FJELLSTYRE 100 ÅR
SAK   32/2018:           UTTALE – OPPFØRING AV NY UTEDO/VEDSKJUL –156/1/100 DALSIDA
SAK   33/2018:           UTTALE – TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG VED GÅSBU –156/1/76 DALSIDA
SAK   34/2018:           UTTALE – TILBYGG OG RESTAURERING AV HINDBU –156/1/357 DALSIDA
SAK   35/2018:           UTTALE – INNBYGGING AV OVERBYGD VERANDA –156/1/188 – DALSIDA
SAK   36/2018:           REFERATSAKER

Møtebok

View Event →
Apr
25
7:00 PM19:00

FJELLSTYREMØTE 25 APRIL

SAK   17/2018:           ÅRSMELDING 2017
SAK   18/2018:           ÅRSREGNSKAP 2017
SAK   19/2018:           GNR. 156 BNR. 1 FNR. 189 - SØKNAD OM TILLATELSE TIL Å
                                    BYGGE NY  UTEDO OG BEHOLDE GAMMEL BU
SAK   20/2018:           PLASSERING AV FJELLSTYRETS MIDLER
SAK   21/2018:           LESJA SKYTTERLAG - SØKNAD OM ETT REINSKORT
                                    TIL UTREKKSPREMIE
SAK   22/2018:           TUNGA SAMEIE - SØKNAD OM FORNYING  AV                   
                                     JAKTAVTALE I REINHEIMEN/BREHEIMEN
SAK   23/2018:           REFERATSAKER

Møtebok

View Event →
Mar
13
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 13. mars

SAK     9/2018:           LEDIGE JAKTFELT PÅ ELG OG HJORT OG JAKTTID

SAK   10/2018:           SMÅVILTJAKT 2018

SAK   11/2018:           AVSUTTE INNSAMLING AV RYPEVINGER

SAK   12/2018:           OPPSTART AV ET FELLES FISKEPROSJEKT FOR LESJA

SAK   13/2018:           BUDSJETT

SAK   14/2018:           ÅRSPLAN

SAK   15/2018:           VALG AV REPRESENTANTER TIL UTVALG, STYRER OG RÅD

SAK   16/2018:           REFERATSAKER

Møtebok

 

View Event →
Jan
29
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 13. februar

Årets første fjellstyremøte blir avholdt tirsdag 13. februar på Lesja veksthus.

SAK   1/2018:            ANSETTELSE AV FJELLSTYRESEKRETÆR/    FJELLOPPSYN(UNNTATT  OFFENTLIGHET)

SAK   2/2018:            STENGING AV VINTERUTLEIE PÅ BUER I HØGFJELLET

SAK   3/2018:            GNR. 157 BNR. 1 FNR. 42 - SØKNAD OM Å RIVE KOKEHUS/TILBYGG    OG BYGGE NYTT MED ENDRA BRUK TIL SOVEROM

SAK   4/2018:            GNR 157 BNR 1 FNR 45 NYLØKKEN- HAUKRUSTE – LORDALEN SA -        SØKNAD OM PÅBYGG AV INGANGSPARTI PÅ SEL

SAK   5/2018:            RAUMA VILLREINFELT. SØKNAD OM FORNYING AV                                  JAKTAVTALE SNØ-VEST FOR TRE NYE ÅR, 2018, 2019, 2020.

SAK   6/2018:            SØKNAD OM REINSKORT  TIL BEVARING AV DOVREFJELL MELLOM      ISTIDENE

SAK   7/2018:             REFERATSAKER

 

MØTEBOK

View Event →
Nov
21
6:00 PM18:00

Fjellstyremøte 21. november

Fjellstyret avholdt årets siste møte tirsdag 21. november på Lesja veksthus. Møtet startet med julemiddag på Lesja kafe med styret, ansatte og Statskog.

Følgende saker ble behandlet:

 SAK   43/2017:           FJELLSTYRETS UTLEIEHYTTER – SALG GJENNOM INATUR

SAK   44//2017:          AVBESTILLINGSREGLER FOR HYTTER

SAK   45/2017:           SØKNAD OM TILSKUDD – SETERVEGEN TIL NORDRE VIGGA

SAK   46/2017:           FASTSETTING AV PRISER FOR 2018

SAK   47/2017:           REFERATSAKER   

Møtebok finner du her

 

View Event →
Oct
17
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 17. oktober

Fjellstyret avholdt møte på Lesja veksthus 17. oktober

Følgende saker ble behandlet:

SAK   37/2017:           HØRING – KONSESJON HJORTEOPPDRETT

SAK   38//2017:          SØKNAD OM RIVING OG PLASSERING AV BU VED GRISUNGEN

SAK   39/2017:           UTLYSNING AV STILLING

SAK   40/2017:           SØKNAD OM PERMISJON MED LØNN

SAK   41/2017:           NY HJEMMESIDEE

SAK   42/2017:           REFERATSAKER

Møtebok finner du her

View Event →
Jun
8
9:00 AM09:00

Fjellstyremøte 8. juni

Sammen med befaring på Dalsida ble det avholdt styremøte på Haujehytta.

På befaring deltok landbrukskontoret og Statskog. Vi  så på plassering av sankefeller for Reindøl beitelag, fikk ei orientering om planer på setra til Hådi på Øvre Reindøl, Plassering av ei restaurert liu på seterkvea til Hovauk, tilstand på Svartdalslibua og sankekve ved Skamsdalssetrene.  

Følgende saker ble behandlet:

SAK   28/2017:           UTVISNING SANKEFELLER – REINDØL BEITELAG

SAK   29/2017:           FORHÅNDSVURDERING TIL PLANER PÅ HÅDI 156/1/252 – REINDØL

SAK   30/2017:           SØKNAD OM Å SETTE OPP RESTAURERT LIU PÅ NY TOMT –                                                 SELSJORD/HOVAUK - REINDØL

SAK   31/2017:           FLYTTING AV NAUST

SAK   32/2017:           NY BU PÅ GRISUNGEN

SAK   33/2017:           PLASSERING AV FJELLSTYRETS MIDLER

SAK   34/2017:           BJØKNEGEILEN – KRAV OM TILBAKEBETALING

SAK   35/2017:           REFERATSAKER

Møtebok finner du her

 

View Event →
May
23
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 23. mai

Fjellstyret avholdt styremøte på Lesja veksthus 23. mai. Møtet starter med Solveig Brøste Sletta fra prosjektet «Levande Lesja». 

Følgende saker ble behandlet:

SAK   20/2017:          TILSKUDD TIL ALLMENNYTTIGE TILTAK

SAK   21/2017:           TILSKUDD TIL NÆRING

SAK   22/2017:           UTTALE – RIVING OG OPPFØRING AV NY BU –     HINDBU 156/1/357-                                       DALSIDA SA

SAK   23/2017:           REINDØL BEITELAG – SØKNAD OM Å FÅ SETTE OPP 3 SANKEFELLER                                     FOR SAU

SAK   24/2017:           KVOTE OG JAKTTID FOR ELG OG HJORT

SAK   25/2017:           UTTALE – NY FORVALTNINGSPLAN FOR MOSKUS

SAK   26/2017:           TILRETTELEGGING FOR FREMTIDIG BEITEBRUK – JORA BEITELAG

SAK   27/2017:           REFERATSAKER

Møtebok finner du her

View Event →
Apr
4
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 4. april

Fjellstyret avholdt styremøte tirsdag 4. april kl 19.00 på Lesja veksthus.

Følgende saker ble behandlet:

SAK   12/2017:           HØRING AV VERNEFORSLAG – HJERKINN SKYTEFELT

SAK   13/2017:           HØRING - ENDRING AV VERNEFORSKRIFT FOR   

                                   DOVREFJELL SUNNDALSFJELLA.

SAK   14/2017:           OPPLÆRINGSJAKT - VILLREIN

SAK   15/2017:           STENGE HYTTEUTLEIE I SNAUFJELLET OM VÅREN

SAK   16/2017:           REGNSKAP 2016

SAK   17/2017:           ÅRSMELDING

SAK   18/2017:           ENDRING AV FISKEREGLER

SAK   19/2017:           REFERATSAKER

Møtebok finner du her

 

View Event →