Kvote for rype høsten 2019

Med hjemmel i fjellovens § 23. fastsettes følgende kvoter og jakttid for li- og fjellrype:

Begrenset periode: 20.9-09.10 Periode kvote på 5 ryper/jeger. Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Innenbygdsboende: Jakttid 20/9-9.10. Kvote 10 ryper for sesongen og max 2 pr dag. Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Snarefangst innenbygdsboende: 1.1 – 28.2 Periodekvote 5 ryper/jeger, Det skilles ikke på li- og fjellrype.

Det åpnes ikke for jakt på lirype fra 10. oktober.

Tommy Sønsterud