Kontrollkortene for villrein består i 2018

Miljødirektoratet foreslo tidligere i vinter å oppheve hjorteviltforskriftens § 30.

Høringsfristen har gått ut og Miljødirektoratet har konkludert med:

Basert på innspillene opphever ikke Miljødirektoratet hjorteviltforskriften § 30 nå. Vi vil derimot se nærmere på en digital løsning som kan erstatte dagens kontrollkortordning. Vi vil ta utgangspunkt i videreutvikling av Hjorteviltregisteret/Sett og skutt til dette formålet. Videre vil vi vurdere om det skal være en felles løsning for alle hjorteviltarter, eller om dette skal være en ordning for villrein spesielt. Vi ser behov for å involvere representanter fra ulike aktører for å vurdere et godt elektronisk alt

2014-08-12 14.36.59.jpg
Tommy Sønsterud