Tilskudd til allmennyttige tiltak og Næring

I sak 78/2012 vedtok Lesja fjellstyre å fastsette søknadsfrist for tilskudd til allmennyttige formål til 30.04. Søknadsfrist for eventuelt ubrukte midler settes til 01.11.

Innenfor rammene av fjellovens § 11, 3. ledd med rundskriv er det fjellstyret som avgjør hvordan midlene i fjellkassa skal brukes. Fjellstyret kan bevilge midler for å styrke næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk. Fjellstyret avgjør selv i hvilken form støtten skal gis.

Etter rundskrivet kan fjellstyret bevilge inntil 5% av bruttoinntekten til allmennyttige formål i bygdene som har rett til allmenningsbruk. Ønsker fjellstyret å gå utover disse rammene, må det innhentes  godkjenning hos Statskog Sør-Norge.

Lesja fjellstyre har vedtatt følgende retningslinjer for tildeling av midler til allmennyttige formål:

1.   I samsvar med fjellovens bestemmelser i § 11,3.ledd kan fjellstyret bevilge          midler til allmennyttige formål i bygder som har rett til allmenningsbruk,     dvs. det må være formål  i Lesja kommune.

2.   Midlene skal gå til aktiviteter og opplæring som angår barn og unge; jakt, fiske, friluftsliv, idrett, musikk m.m.

 3.  Andre tiltak som kommer hele bygda til gode.

I budsjettet for 2018 er det satt av 40 000 til allmennyttige formål og 150 000 til næringsformål.

Tommy Sønsterud